facebook
Logo
Tam,
gdzie nie ma dzieci,
brakuje nieba.
Algernon Charles Swinburne
Dzieci bardziej niż inni
potrzebują mieć zupełną pewność,
że są kochane przez tych,
którzy mówią, że je kochają.
Michel Quoist

NIEZBĘDNIK


Co to jest adopcja?


Adopcja czyli przysposobienie w polskim ustawodawstwie definiowane jest jako stosunek prawny powstały z woli zainteresowanych, taki sam, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. Jest to więc stosunek rodzicielski, w którego ramach powstają między przysposabiającym a przysposobionym wszelkie obowiązki i prawa właściwe dla naturalnego stosunku rodzicielskiego. Wiąże się z tym władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny, pokrewieństwo itp.

Kto może adoptować?


Osoby pragnące skorzystać z pośrednictwa i pomocy ośrodka adopcyjno - opiekuńczego w adopcji dziecka, powinny liczyć się z koniecznością poddania się procesowi kwalifikacji. Jako kandydaci na rodziców adopcyjnych powinni spełniać następujące warunki:

1. pełna zdolność do czynności prawnych,
2. odpowiedni stan zdrowia fizycznego i psychicznego,
3. odpowiedni wiek,
4. sytuacja zawodowa zapewniająca dziecku odpowiednie warunki materialne,
5. odpowiednie warunki mieszkaniowe,
6. niekaralność,
7. kwalifikacje osobiste kandydata.

Każdy zainteresowany adopcją dziecka może się zwrócić o pomoc do ośrodka adopcyjno - opiekuńczego. Informacje można też uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W każdym mieście powiatowym znajdziemy ww. instytucje.

W jaki sposób mogą dokonać adopcji osoby mieszkające poza granicami Polski (adopcja zagraniczna)?


Osoby zamieszkałe poza granicami Polski (cudzoziemcy, Polacy) starające się o adopcję polskiego dziecka muszą zostać zakwalifikowane w jednym z trzech Ośrodków Adopcyjno - Opiekuńczych w Warszawie:
1. Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa.
tel. 22/621-10-75
621-03-71

2. Krajowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD
ul. Jasna 26
00-950 Warszawa
tel. 22/827-78-44
827-76-51

3. Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
w Warszawie, ul. Grochowska 194/196
tel. 22/ 818-53-37 , 618-92-45

Aby uzyskać kwalifikację należy złożyć, w którymś z ww. Ośrodków komplet dokumentów (oryginały z tłumaczeniem) zawierający: zgodę władz lokalnych na adopcję dziecka z zagranicy, opinię psychologiczną i wywiad w rodzinie sporządzony przez pracownika urzędu ds. adopcji, zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia o obywatelstwie, o niekaralności, akty urodzenia i akt ślubu małżonków. Przepisy zawarte w konwencjach międzynarodowych nakładają wymóg pośrednictwa w adopcjach zagranicznych organizacji posiadających licencję rządową.

Komu można powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej?


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:
1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
2. mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
3. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, ani też władza rodzicielska nie została zawieszona,
4. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem,
5. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.
6. rodziny muszą ukończyć szkolenie, na które kieruje właściwe terytorialnie powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Akty prawne regulujące sprawy dot. przysposobienia oraz rodzin zastępczych:


• Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 25 lutego 1994 r. z późn. zm. /Dz.U. Nr 83 poz. 417 z 1995 r./ - art. 114-127
• Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 29 września 1986 roku z późn. zm. /Dz.U. Nr , poz. z 1995 r./ - art. 47-49
• Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku z późn. zm. /Dz.U. Nr , poz. z 1995 r./ - art. 585-589
• Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku /Dz.U. Nr 16, poz. 71 z 1991 r./
• Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z 29 maja 1993 roku /Dz. U. Nr 39, poz.448 z 2000 r./
• Europejska konwencja o przysposobieniu dzieci z 1967 roku /Dz.U. Nr 99, poz.1157 z 1999 r./
• Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 1996 roku /DZ.U. Nr 107, poz.1128 z 1997 r./
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 poz. 593/ - dotyczy rodzin zastępczych
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2004 roku w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. Nr 233, poz. 2344) - dotyczy rodzin zastępczych
• Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej, z dnia 30 września 2005 r., w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych ( Dziennik Ustaw Nr 205 / 2005, poz.1701)Chcesz adoptować dziecko


Aby zostać zakwalifikowanym do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej należy:
umówić się na rozmowę informacyjną,
zgromadzić następujące dokumenty:
• podanie do Ośrodka (poszerzone),
• własnoręcznie napisane życiorysy małżonków,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z określeniem, że przeznaczone są dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego,
• zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wynikających ze stanu zdrowia psychicznego, do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej,
• opinie z zakładów pracy i zaświadczenia o wysokości zarobków,
• odpis skrócony aktu małżeństwa,
• zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego,
przejść procedurę diagnostyczną tzn. badania psychologiczno - pedagogiczne w tym wywiad w rodzinie kandydatów, uczestnictwo w szkoleniu pt. "Spotkania grupowe". Ostateczną decyzję,
o zakwalifikowaniu kandydatów na rodziców adopcyjnych podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.

Pragniesz zaopiekować się dzieckiem jako rodzina zastępcza


Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w swoim powiecie lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wskazówek udzieli także Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie - Filia w Elblągu.

Jeśli chcesz prowadzić rodzinny dom dziecka


Stoisz przed koniecznością oddania dziecka pod opiekę rodziny zastępczej lub adopcyjnej


Jeżeli nie możesz zająć się dzieckiem, które ma się urodzić, ponieważ:
• jesteś w trudnej sytuacji życiowej,
• nie masz wsparcia ze strony ojca dziecka lub najbliższej rodziny,
• dziecko jest skutkiem popełnionego na tobie przestępstwa,
• nie jesteś gotowa na wychowywanie kolejnego dziecka,
• masz jakikolwiek inny powód, który uniemożliwia Ci podjęcie odpowiedzialnej opieki nad mającym się urodzić dzieckiem.

To masz prawo oczekiwać pomocy od różnych instytucji
• Personel oddziałów położniczych znający procedury, wesprze Cię zapewniając dyskrecję w sytuacji pozostawiania dziecka w szpitalu.
• Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy udzieli wsparcia Tobie i zorganizuje opiekę dziecku.
• Ośrodek Pomocy Społecznej służy pomocą Tobie i Twojej rodzinie w każdej sytuacji kryzysowej.
• W Domu Samotnej Matki możesz znaleźć schronienie dla Siebie i dziecka.

Pamiętaj


• Masz prawo pożegnać się z dzieckiem w szpitalu i opuścić go sama.
• Masz prawo wahać się i nie musisz natychmiast podejmować decyzji o pozostawieniu lub zabraniu dziecka, ponieważ masz na to sześć tygodni (w tym czasie dziecko będzie przebywać pod opieką rodziny zastępczej).
• Po upływie sześciu tygodni od urodzenia dziecka masz prawo wyrazić zgodę na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazywania osób przysposabiających.
• Masz prawo i obowiązek zarejestrowania dziecka w USC w celu sporządzenia mu aktu urodzenia.
• Masz prawo do odwiedzania dziecka w rodzinie zastępczej do czasu podjęcia ostatecznej decyzji odnośnie jego dalszych losów.
• Masz prawo przekazać postawionemu dziecku list lub pamiątkę.


TWOJA TRUDNA DECYZJA O ODDANIU DZIECKA DO ADOPCJI JEST WYRAZEM PRZEDE WSZYSTKIM MIŁOŚCI DO DZIECKA, A TAKŻE DA SZCZĘŚCIE RODZICOM ADOPCYJNYM.Przydatne adresy:


Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom Samotnej Matki - Elbląg, ul. Nowodworska 49, tel. 55/233-80-79
Urząd Stanu Cywilnego - Elbląg, ul. Łączności 1, tel. 55/239-30-80
Sąd Rejonowy Wydz. Rodzinny i Nieletnich - Elbląg, ul. Płk. Dąbka 8-12 tel. 55/642-45-93
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Elbląg, ul. Winna 9, tel. 230-60-00
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie - Filia w Elblągu - ul. Winna 9, 82-300 Elbląg, Tel/fax: 55 236 29 49

POTRZEBUJESZ POMOCY w rozwiązaniu problemów z przyjętym dzieckiem


Ośrodek powadzi trzy formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
kontakty bezpośrednie w siedzibie Ośrodka,
prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, który jest czynny w czwartki w godzinach 16.00 - 17.00
Grupa Ekspercka - specjaliści, z którymi nawiązać można kontakt dzięki adresom e-mail poprzez stronę www.adopcja.elblag.com.pl

Jesteś adoptowanym dzieckiem i szukasz korzeniW Ośrodku dysponujemy dokumentacją rodzin i dzieci od 1979 roku. Osoby adoptowane, które szukają informacji lub kontaktu z rodziną biologiczną mogą zwracać się do nas o pomoc.
"URODZONE SERCEM"
stronę odwiedzono: razy